Akademik Çalışmalar

MAKALELER

Protecting contemporary cultural soundscapes as intangible cultural heritage: sounds of Istanbul

Abstract: This paper aims to evaluate culture and traditions of everyday life from a sonic perspective and to suggest ways for protecting characteristic sounds and soundscapes. This multidisciplinary research, having roots in such fields as soundscape studies, intangible cultural heritage (ICH), museum studies and sensory studies, explores the larger contemporary cultural soundscape of Istanbul. This paper also draws on the project The Soundscape of Istanbul (https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr/), which is archiving the contemporary elements of the cultural soundscape of Istanbul that were determined by public contribution, and outlines examples from this collection. Sounds constitute an inevitable part of daily life and are therefore very important as ICH. Thus, they deserve to be protected to strengthen cultural memory. However, sonic culture is twice endangered due to the physical characteristics of sound itself and the dynamic structure of intangible culture. Therefore, urgent protection of contemporary cultural soundscapes in the context of ICH is crucial for transferring the present sonic environments to following generations in order to maintain cultural identity.  


Towards a Sustainable Crowdsourced Sound Heritage Archive by Public Participation: The Soundsslike Project

Abstract: This paper explains how user-centered design approach shapes a cultural heritage project in the sustainability context. The project aims to protect urban sounds as intangible cultural heritage elements and turn the action of protecting sounds into a collaborative work. Sounds are of great significance in daily urban life and in culture as they carry emotions and awaken cultural memories. Thus, they deserve to be protected and transferred to next generations. In this paper, we first evaluate soundscapes as an intangible cultural heritage element, second we explore the presentation techniques in soundscape studies in the literature, then we explain how the methods implemented step by step, and finally we introduce the two outcomes: the library archive (The Soundscape of Istanbul project) and the crowdsourced web archive (The Soundsslike project). The Soundscape of Istanbul project aims to collect and archive cultural and urban sounds of the city while The Soundsslike project is basically a crowdsourced online sound archive which invites people to record symbolic urban sounds and upload them to the online sound archive. This online platform was built and displayed in an exhibition by means of an interactive tabletop interface to learn more from users and contributors, and to enrich the archive content by raising public awareness of urban sounds.  


The Soundscape of Istanbul: Exploring the Public Awareness of Urban Sounds

Abstract: The Soundscape of Istanbul project aims to explore urban sounds of Istanbul since they form a significant part of intangible cultural heritage (ICH) and to protect them by creating an archive for sounds of Istanbul’s urban culture. We conducted primary source research followed by an online survey and interviews in order to specify culturally significant urban sounds and to define the archive content. Besides gathering data for archive content, we obtained a pattern demonstrating the level of awareness of urban and cultural sounds of Istanbul from the viewpoint of residents and foreigners. This paper discusses the pattern drawn from the results of the online survey that shows which sounds are primarily recognized and which ones less so, and put forward possible reasons for this outcome. This paper is intended to lay the groundwork for further research on which culturally significant urban sounds need more attention and how to increase awareness of the most important sounds for a sustainable urban culture.  


Designing an Experiential Exhibition for Raising Public Awareness of Cultural Sounds to Safeguard Sonic Intangible Cultural Heritage Values

Abstract: This paper outlines an experiential exhibition that intends to increase public awareness of cultural sounds of Istanbul. Since intangible cultural heritage (ICH) elements can only be safeguarded within society, it is necessary that the society is aware of cultural values and conscious about protecting them. In order to raise public awareness of sonic cultural values, we designed an exhibition to emphasize the cultural significance of urban sounds through sonic experiences. The exhibition is shaped by experience design, as experience is one of the most powerful ways of conveying a message. Moreover, the exhibition consists of only sounds and texts, but no visuals in order to draw attention on urban sounds and to keep visitors focused on thinking about these cultural values. This experiential exhibition leads to a raise in public awareness of urban sounds, which hopefully triggers protecting cultural values voluntarily and help turning the action of collecting and archiving urban sounds into a collaborative work.

DOKTORA TEZİ

İSTANBUL’UN KÜLTÜREL SES ALANI: GÜNLÜK KENTSEL YAŞAMIN İŞİTSEL KÜLTÜREL MİRASINI TOPLAMA, KORUMA VE SERGİLEME 

Özet: Bu doktora tezi, kültürü ve günlük yaşamın geleneklerini işitsel bir perspektiften değerlendirmeyi, karakteristik sesleri ve ses alanlarını korumanın yollarını araştırmayı ve kentsel seslere olan toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlar. İstanbul’un Sesleri başlıklı bu disiplinlerarası araştırma projesi, ses alanı çalışmaları, somut olmayan kültürel miras, müze çalışmaları, duyusal çalışmalar, etkileşim tasarımı ve deneyim tasarımı gibi alanlardan beslenir. Proje, İstanbul’un güncel kültürel ses alanını detaylı bir şekilde inceler. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan sesler, somut olmayan kültürel miras açısından çok önemlidir ve korunmayı hak ederler. Seslerin korunması aynı zamanda kültürel hafızayı da güçlendirir. Ancak işitsel kültür, hem sesin fiziksel özelliklerinden dolayı, hem de somut olmayan kültürün dinamik yapısından dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden, güncel kültürel ses alanlarının somut olmayan kültürel miras kapsamında bir an önce korunmaya başlaması, günümüz seslerinin gelecek nesillere aktarılması ve kültürel kimliğin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Proje kapsamında, öncelikle İstanbul’un önemli kültürel seslerini toplumsal katılımla belirledik. Kültürel kimlik, bireylerin kültürel hafızalarına bağlı olduğu için, toplumun bu konudaki düşünceleri karakteristik sesleri belirlemede çok büyük rol oynuyor. Belirlenen bu sesleri tek tek kaydettik ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde herkesin erişebileceği bir ses arşivi oluşturduk. Bu ses arşivini sürdürülebilir, güncellenebilir ve daha zengin bir koleksiyona dönüştürebilmek için, gönüllülerin kendi kaydettikleri sesleri yükleyebileceği etkileşimli bir platform tasarladık. Daha sonra, şehir seslerine olan toplumsal farkındalığı artırmak, etkileşimli ve herkese açık olan ses arşivi fikrini tanıtmak ve toplumu sesleri kaydedip ses arşivine yüklemek konusunda cesaretlendirmek için biri etkileşimli diğeri ise deneyimsel olmak üzere iki sergi tasarladık. Sergiler sırasında yaptığımız araştırmalara göre, ziyaretçilerin seslerle duygusal bir bağı olduğunu ve onların bunu sergiye gelmeden önce farketmediklerini gözlemledik. Ziyaretçiler, sergileri gezerken kültürel seslerin önemini anladılar ve katkıda bulunmaya başladılar. Araştırmalarımızın sonuçlarına dayanarak söyleyebiliriz ki; tasarladığımız sergiler, seslere olan toplumsal farkındalığı artırmada ve işitsel kültürel mirası korumada büyük rol oynuyor. 

Anahtar Sözcükler: Ses alanı, somut olmayan kültürel miras, etkileşimli sergi, deneyimsel sergi, kültürel sesler, dijital ses koleksiyonu, kitle-kaynaklı ses arşivi.